Ulgi, dotacje dla fotowoltaiki

DLA DOMU

5000 zł  -program „Mój Prąd”

 1. Ogólnopolski program, skierowany jest do osób fizycznych, na zapotrzebowanie na instalację fotowoltaiczną  o mocy od 2 do 10 kW.
 2. Bezzwrotna dopłata, wynosząca do 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji, przy czym maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć kwoty 5 000 zł.
 3. Wsparcie z programu nie jest objęte podatkiem PIT, a koszty inwestycji, których nie obejmuje dotacja, można odliczyć od podatku.
 4. Środki z projektu można przeznaczyć na pokrycie kosztów zakupu urządzeń (paneli fotowoltaicznych, inwertera, przewodów etc.) oraz montażu instalacji solarnej.
 5. Wnioski można składać  do 18 grudnia 2020 roku, lub do wyczerpania przeznaczonych  środków na ten cel.
 6. Dopłata nie zostanie  przyznana w sytuacji, gdy inwestycja jest rozbudową  już istniejącej instalacji fotowoltaicznej 
Ważne!  Dofinansowanie do fotowoltaiki w ramach programu „Mój prąd” obejmuje wyłącznie te instalacje, które nie zostały przyłączone do sieci elektroenergetycznej przed 23 lipca 2019 roku. 

Program „Czyste Powietrze”

 1. „Czyste powietrze” to kolejny ogólnopolski projekt, którego celem jest zmniejszenie ilości pyłów i zanieczyszczeń pochodzących z domów jednorodzinnych i można sfinansować z tej dotacji założenie instalacji fotowoltaicznej.
 2. Program „Czyste powietrze”,  skierowany do osób fizycznych, które są właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych oraz osób, które otrzymały zgodę na budowę na takiego domu.
 3. Możemy starać się o dotację bądź pożyczkę.
 4. Maksymalna wartość inwestycji, od której liczona będzie dotacja, wynosi 53 tys. zł. W przypadku przekroczenia tej kwoty, dodatkowe koszty możemy pokryć z niskooprocentowanej pożyczki (udzielanej w ramach programu).
 5. Wysokość dofinansowania do fotowoltaiki jest w tym przypadku uzależniona od kwoty miesięcznego dochodu, na osobę. Dla zarabiających najmniej (dochód do 600 zł na osobę w miesiącu) dotacja może wynieść do 90% kosztów kwalifikowanych oraz do 10% pożyczki. W gospodarstwach domowych, których dochód przekracza 1600 zł na osobę, dotacja do fotowoltaiki nie przekroczy 30% kosztów kwalifikowanych, natomiast pożyczka – 70%.
 6. Wnioski można składać przez cały rok, elektronicznie lub formie papierowej, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, właściwego dla lokalizacji nieruchomości.

Ważne! Dofinansowanie do fotowoltaiki w ramach programu „Czyste powietrze” otrzymamy wyłącznie dla inwestycji, które są w trakcie realizacji, w dniu składania wniosku. 

DLA FIRMY

Program „Energia Plus”

 1. Cel programu-  „Energia Plus” jest  zmniejszenie niekorzystnego wpływu przedsiębiorstw na środowisko naturalne i wpływ na czystość i jakość  powietrza.
 2. Skierowany do   wszystkich  przedsiębiorców prowadzących  działalność gospodarczą.
 3. Należy spełnić łącznie poniższe warunki:
 • przeciętne zużycie energii końcowej, w roku poprzedzającym wnioskowanie nie może wynosić mniej niż 2GWh/rok,
 • złożenie wniosku musi być poprzedzone przeprowadzeniem audytu energetycznego,
 •  Inwestycja musi wynikać z rekomendacji przygotowanego wcześniej audytu, a planowana oszczędność energii nie może być mniejsza niż 5%.

4. Wsparcie  w formie zwrotnej pożyczki oraz bezzwrotnej dotacji. Łączna pula wsparcia wynosi do 4 mln zł.

5. Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym, w okresie od 01.03.2019 do 18.12.2020 roku lub do wyczerpania środków.

Ważne! Okres kwalifikowalności kosztów to od 01.01.2015 do 31.12.2025 roku. Umowy będą podpisywane do 2023 roku, a środki wydatkowane będą do 2025 roku.

Program  „PolSEFF2”

 1. Program PolSEFF2  przeznaczony dla przedsiębiorstw
 2. Działa na zasadzie linii kredytowej.
 3. Środki  za pomocą banków, rozdysponowywane są  między małe i średnie przedsiębiorstwa.
 4. Liczba pracowników firmy, która ubiega się o dopłatę nie może przekraczać 250 osób, zaś  roczne obroty nie mogą przekroczyć 50 mln euro.
 5. Wsparcie w tym przypadku przyjmuje formę doradczą (konsultacji z zakresu finansów i energetyki) jak i dopłat do kredytów, które należy spożytkować na szeroko pojętą poprawę efektywności energetycznej.
 6. W przypadku fotowoltaiki, wysokość oszczędności powinna wynieść 20%.
 7. Po zrealizowaniu inwestycji i osiągnięciu takiego wyniku, NFOŚiGW przekaże bezzwrotną premię, w wysokości 10% kwoty kredytu, na spłatę kapitału kredytu. 
DLA ROLNICTWA

Ulga inwestycyjna 

 1. Przysługuje podatnikowi podatku rolnego (np. osobie fizycznej, spółce), która jest:

   właścicielem gruntów,
   użytkownikiem wieczystym gruntów,
   posiadaczem samoistnym gruntów,
   posiadaczem gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

 2. Wysokość ulgi to 25% kosztów poniesionych w ramach inwestycji w fotowoltaikę. Upust obejmuje zarówno wydatki związane z zakupem, jak i montażem instalacji – konieczne jest jednak posiadanie rachunków i faktur, potwierdzających koszty.
 3. O ulgę inwestycyjną na panele fotowoltaiczne można ubiegać się już po zakończeniu przedsięwzięcia.

Uwaga! Ulga nie jest dostępna, jeśli całość lub część wydatków na fotowoltaikę pokryto dotacjami ze środków publicznych.

Podatek VAT 

 1. Rolnicy, którzy będą wykorzystywać fotowoltaikę na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, obowiązuje możliwość odliczenia  23%VAT.
 2. Jeśli zaś rolnik wykorzystywał będzie  instalacje wyłącznie w  urządzeniach  domowych , obowiązuje VAT w wysokości 8%.

Program  „Mój Prąd”

 1. Ogólnopolski program, skierowany jest do osób fizycznych, na zapotrzebowanie na instalację fotowoltaiczną  o mocy od 2 do 10 kW.
 2. Bezzwrotna dopłata, wynosząa do 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji, przy czym maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć kwoty 5 000 zł.
 3. Wsparcie z programu nie jest objęte podatkiem PIT, a koszty inwestycji, których nie obejmuje dotacja, można odliczyć od podatku.
 4. Środki z projektu można przeznaczyć na pokrycie kosztów zakupu urządzeń (paneli fotowoltaicznych, inwertera, przewodów etc.) oraz montażu instalacji solarnej.
 5. Wnioski można składać  do 18 grudnia 2020 roku, lub do wyczerpania przeznaczonych  środków na ten
 6. Dopłata nie zostanie  przyznana w sytuacji, gdy inwestycja jest rozbudową  już istniejącej instalacji fotowoltaicznej 
Ważne!  Dofinansowanie do fotowoltaiki w ramach programu „Mój prąd” obejmuje wyłącznie te instalacje, które nie zostały przyłączone do sieci elektroenergetycznej przed 23 lipca 2019 roku. 

Program  „Agroenergia”

 1. Program przeznaczony dla rolników  indywidualnych, na budowe i przyłączenie m.in. nowej instalacji fotowoltaicznej, gdzie wielkość gospodarstwa nie może przekroczyć 300 ha, działalność musi być prowadzona min. 5 lat
 2. Formą wsparcia jest pożyczka lub  bezzwrotna dotacja.
 3. Pożyczka – do 100% kosztów kwalifikowanych. Dotacja – do 40% kosztów kwalifikowanych (nie więcej niż 800 tys. zł).
 4. Wnioski składa się przez generator wniosków. Należy także złożyć wersję papierową. Nabór rusza w I półroczu 2020

Program  „Czyste Powietrze”

 1. Program przeznaczony dla osób, będących właścicielami domów jednorodzinnych.
 2. Możliwość wykonania instalacji fotowoltaicznej do max. 40 kW.
 3. Formą wsparcia jest pożyczka lub  bezzwrotna dotacja.
 4. Dotacja – od 30 do 90% kosztów kwalifikowanych. Pożyczka uzupełniająca – od 10 do 70% kosztów.
 5. Nabór ciągły, wnioski składane online. Szczegółowe terminy zależą od WFOŚiGW.

Program  „Modernizacja gospodarstw rolnych”

 1. program dla rolników, prowadzących działalność zarobkową, a także rolników posiadających gospodarstwo min. 1 ha lub kierujących tym gospodarstwem.
 2. Forma wsparcia – dotacja na zakup instalacji, z której energia zostanie wykorzystana do prowadzenia działalności.
 3. Wsparcie nie mniej niż 30% i nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych (60% dla młodych rolników). W zależności od obszaru programu: max. 900, 500 lub 200 tys. zł. 
 4. Wnioski w wersji papierowej, składane do lokalnych biur ARiMR.